Strona główna » Regulamin
 • Baner statyczny 1
 • RECORDS
Opinia o produkcie
Ach... tej płyty szukałem kilka lat. Była na eBayu ale shipping był droższy od samej płyty używanej zresztą. A tu reedycja, fungel nówka. A płyta?…
Ocena płyty 5/5
NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

        
 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
CHODZĄ SŁUCHY STORE


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Chodzą Słuchy Store, dostępnego pod adresem internetowym https://www.chodzasluchy.com/.

 3. Właścicielem i administratorem sklepu jest Piotr Mamcarz, ul. Broniewskiego 7/4
  43-600 Jaworzno, wpisany do CEIDG, NIP: 6321822022, REGON: 240276650

 4. Użytkownicy mogą skontaktować ze sprzedawcą za pośrednictwem:

  1. Telefonicznie: +48606400255

  2. e-mail: store@chodzasluchy.com,

  3. listownie: Chodzą Słuchy Store Piotr Mamcarz, ul. Broniewskiego 7/4,
   43-600 Jaworzno.

 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 6. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 7. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  1. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;

  2. Przetwarzania formularza zamówienia;

  3. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp., przy wykorzystaniu usługi Newsletter po wyrażeniu osobnej zgody.

 10. Wskazane w ust. 7 usługi świadczone są nieodpłatnie.

 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzaniu i administrowaniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Konta.

 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa zawierana jest w momencie wyrażenia zgody na dostarczanie informacji na Skrzynkę e-mail Użytkownika.


 

IIDEFINICJE

 1. Sklep - sklep internetowy Chodzą Słuchy Store Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym https://www.chodzasluchy.com/

 2. Sprzedawca / Usługodawca - podmiot wskazany w ust. 3 rozdziału I Regulaminu.

 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

 4. Użytkownik - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.

 5. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta oferty Sklepu.

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający złożenie zamówienia na Produkt lub Usługę.

 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, przy czym wyróżnia się dwa typy Produktów:

  1. Produkt standardowy – fizycznie dostępna w Sklepie rzecz ruchoma;

  2. Produkt na indywidualne zamówienie - fizycznie niedostępna w Sklepie rzecz ruchoma, zamawiana przez Sklep u podmiotów trzecich wyłącznie dla Kupującego, który dokonał jego zamówienia.

 11. Usługa - czynności wykonywane przez Sprzedawcę (Wykonawcę) celem odnalezienia i pozyskania dla Kupującego (Zamawiającego) Produktu.

 12. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

 13. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.

 14. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podaną przez zainteresowanego Skrzynkę e-mail.

 15. Dowód zakupu - paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 2. Więcej o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.


 

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.

 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

  2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

  1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;

  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta;

  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;

  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.


 

V. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi działalność handlowo-usługową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz zamówienia.

 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

 4. O przyjęciu zamówienia do realizacji powiadomimy Państwa mailowo.

 5. Szacowany czas realizacji zamówienia Produktu określony jest każdorazowo w opisie Produktu. Czas realizacji zamówienia Produktu standardowego od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi do 30 dni – w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może być dłuższy. Szacowany czas dostawy podany jest przy każdym Produkcie, a Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza zapoznanie się z przedmiotowym terminem i jego akceptację.

 6. Jeżeli na karcie informacyjnej widnieje adnotacja „Produkt na indywidualne zamówienie” oznacza to, że zamówienie realizujemy po wysłaniu potwierdzenia możliwości jego realizacji oraz otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty przez klienta.

 7. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu (Usługi) w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru (Usługi), jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

 9. Do zawarcia umowy sprzedaży / zlecenia dochodzi:

  1. dla zamówień produktu standardowego - z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,

  2. dla zamówień produktu na indywidualne zamówienie - z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania opłaty za zamówienie przez klienta.

 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

 11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionego Produktu standardowego w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 30 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 30 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu.

 12. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o przewidywanym wydłużeniu terminu dostawy Produktu na indywidualne zamówienie, wskazanego pierwotnie przy przedmiotowym produkcie.

 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (jeżeli Sprzedawca powziął wiadomość o trwałej niedostępności Produktu po upływie tego terminu, powinien dokonać zawiadomienia Kupującego i zwrotu otrzymanej sumy do 7 dni, od chwili powzięcia tej wiadomości).


 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

 3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności.

 5. Operatorami płatności są DOTPAY sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000700791; NIP: 6342661860; Regon: 240770255 oraz PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 186,
  60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399; NIP: 7792308495; Regon: 300523444.

 6. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem lub przy wykorzystaniu systemu płatności, termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni.

 8. O ile na karcie Produktu nie wskazano inaczej, Kupujący ponosi opłatę (określoną w Warunkach Dostawy) za doręczenie Produktu pod wskazany adres.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Warunki Dostawy.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


 

VII. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy/odbioru zamówionych Produktów / realizacji Usługi:

  1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu za pośrednictwem Kuriera DHL; InPost 

  2. dostarczenie Produktów do wybranego przez Kupującego w zamówieniu punktu Paczki w RUCHu, InPost 

  3. odbiór osobisty, w miejscu i czasie uprzednio uzgodnionym ze Sprzedawcą.

 2. Wybór sposobu dostawy/odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.

 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

 5. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w  zakładce Warunki Dostawy.

 6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania zamówionego Produktu lub Usługi.


 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty nie są objęte gwarancją, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

 4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

 6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 7. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: store@chodzasluchy.com  lub w formie pisemnej na Chodzą Słuchy Store Piotr Mamcarz, ul. Broniewskiego 7/4,
  43-600 Jaworzno.

 8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo

  2. żądać usunięcia wady, albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Chodzą Słuchy Store Piotr Mamcarz, ul. Broniewskiego 7/4, 43-600 Jaworzno.

 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 16. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela według własnego uznania:

  1. pisemnie na adres reklamującego,

  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

  3. drogą telefoniczną.


 

IX. REKLAMACJA USŁUG SKLEPU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

  1. dane tożsamości Użytkownika;

  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

  3. okoliczności uzasadniające reklamację;

  4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej (papierowej, skan, itp.).

 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu, będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

  1. pisemnie na adres reklamującego,

  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

  3. drogą telefoniczną.

 9. Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą;

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

  2. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, lub

  3. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.


X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na Chodzą Słuchy Store Piotr Mamcarz, ul. Broniewskiego 7/4, 43-600 Jaworzno, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.chodzasluchy.com. Oświadczenie można złożyć według wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku Produktów na indywidualne zamówienie, Kupujący może zostać dodatkowo obciążony przez Sprzedawcę kosztami, jakie poniósł Sprzedawca w celu pozyskania zamówionego przez Kupującego Produktu na indywidualne zamówienie.

 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta, ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jeżeli został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


XI. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje, a ponadto strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.


XIIZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody - albo rezygnację - z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

 4. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu, będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: store@chodzasluchy.com 


Przejdź do strony głównej
loga płatności
Chodza Słuchy®
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Akceptuję Politykę Cookies.